Notities voor Folding Scooter Store NL B.V.

Persoonlijke boodschap
Bedankt voor je aanvraag van je document. We hebben op dit moment geen feedback van jou voor dit
document ontvangen. Wij gaan er dus vanuit dat dit document in orde is en voldoet aan jouw eisen.

Lees deze belangrijke punten over je document:

● Je document is opgesteld door bedrijfsjuristen. Wij gebruiken juridische taal om jouw bedrijf te
beschermen tegen invloeden van buiten. Bedrijfsjuristen zijn geen communicatiespecialisten. Er
zijn situaties denkbaar waar je juridische documenten laat redigeren door een
communicatiebureau om de leesbaarheid voor je doelgroep te verbeteren.

● De opmaak van het document is zo gemaakt dat het makkelijk leest. Het definitieve document
kan je als WORD & PDF document downloaden. In het WORD document kun je de stijl
aanpassen zoals je dat zelf wenst. Het design van het document is iets wat je zelf makkelijk kunt
doen (logo toevoegen, voettekst aanpassen etc).

● In sommige gevallen kunnen de juridische documenten lang lijken. Afhankelijk van de complexiteit van je bedrijfsvoering of de raakvlakken die je met de wet hebt, zorgt ervoor dat het aantal artikelen uitgebreider is dan je had verwacht. Begrijp enerzijds dat het bij je klanten/opdrachtgevers wel professioneel overkomt als je je zaken juridisch goed op orde hebt en
anderzijds dat je veiliger onderneemt op het moment dat je je zaken goed op orde hebt. Het terugbrengen van de lengte van het document betekent dat je bepaalde risico's kunt gaan lopen.

● Wij kunnen onze tarieven laag houden op het moment dat je je opmerkingen digitaal achterlaat.
In sommige gevallen is het noodzakelijk om telefonisch contact te hebben. Voor zover nodig,
kunnen wij documenten telefonisch toelichten of advies geven. Hiervoor kun je een telefonische
afspraak maken die wij tegen € 35 per kwartier factureren. Deze afspraak kun je inplannen via je
contactpersoon.

Dit is het privacy statement van De besloten vennootschap Folding Scooter Store NL B.V., hierna:
uitgelegd hoe Folding Scooter Store NL omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de
verwerking van uw persoonsgegevens betracht Folding Scooter Store NL de grootst mogelijke
zorgvuldigheid.

Verkrijging persoonsgegevens:
Indien u gebruikmaakt van de diensten van Folding Scooter Store NL, verstrekt u zelf een aantal
persoonsgegevens aan Folding Scooter Store NL, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het
kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking
hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens
Folding Scooter Store NL verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
● Contact- en NAW-gegevens, waaronder locatiegegevens, telefoonnummer, e-mailadres;
● Bedrijfsgegevens, waaronder btw-nummer en KvK-nummer;
● Afwijkend afleveradres;
● Financiële gegevens;
● Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Doel van de verwerking
De persoonsgegevens die door Folding Scooter Store NL verwerkt worden, hebben ten doel om:
● contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de
uitvoering daarvan;
● haar diensten te kunnen uitvoeren;
● haar dienstverlening te verbeteren;
● betalingen te kunnen verrichten;
● wettelijke verplichtingen na te kunnen komen;
● marketing en communicatie uitingen te kunnen doen, waaronder het verbeteren van de website
door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
● nieuwsbrieven te kunnen versturen;
● met derden gegevens uit te wisselen ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening, voor
zover dit noodzakelijk is.

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen:
(i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de
betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Folding Scooter Store
NL worden persoonsgegevens verwerkt. Folding Scooter Store NL verwerkt uitsluitend gegevens die
Folding Scooter Store NL noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat
zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld.
De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Folding Scooter
Store NL bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken
van de website https://foldingscooterstore.nl/ indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De
diensten die Folding Scooter Store NL biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens
niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de
persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming
Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn
De door Folding Scooter Store NL verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante
wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving,
worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens
worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Verwerking door derden
Folding Scooter Store NL deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is
voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden
geen persoonsgegevens verkocht. Op Folding Scooter Store NL kan een wettelijke verplichting rusten om
persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden
hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden
zijn:
● De ingeschakelde bezorgdienst(en), ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De
categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens.
● De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens.
● De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
● Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.

● Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.
● Ingeschakelde derden, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens, financiële gegevens.

Beveiliging van Persoonsgegevens
Folding Scooter Store NL neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt
dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard,
omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende
risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische
maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Disclaimer
Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Folding Scooter Store NL behoudt zich
het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar
klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden
bevatten of onvolledig zijn. Folding Scooter Store NL aanvaardt op geen enkele wijze enig
aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het
gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website.
Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Alle teksten op de website zijn
auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Folding Scooter Store NL voor zover deze niet aan derden
toebehoren.

Cookieverklaring
Folding Scooter Store NL maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te
optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden
meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Folding Scooter Store NL
mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de
website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Folding Scooter Store
NL raadt u aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website.
Bezoekers van de website hebben een check-in mogelijkheid.
De cookies die Folding Scooter Store NL gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke
levenssfeer waardoor geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies
worden bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat de website van Folding Scooter Store NL
optimaal bekeken kan worden, de website bereikbaar blijft (load-balancing). Tevens zullen ook cookies
geplaatst worden die voorkomen dat andere cookies geplaatst mogen worden (no-follow).
Met uw toestemming plaatst Folding Scooter Store NL ''tracking cookies'' op uw computer. Deze cookies
gebruikt Folding Scooter Store NL om bij te houden welke pagina's u bezoekt, om zo een profiel op te
bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en

dergelijke, en wordt alleen gebruikt om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel
mogelijk relevant voor u zijn.
Op de website van Folding Scooter Store NL worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve
van Google Analytics. Dit houdt in dat Folding Scooter Store NL informatie niet kan koppelen aan een
natuurlijk persoon. Folding Scooter Store NL houdt geen informatie bij van hetgeen u op internet doet.
Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in
deze gegevens.

Gebruik social media
Folding Scooter Store NL maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren.
Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven.
Met derden wordt bedoeld Google Analytics en social media (Facebook en YouTube). Op het gebruik van
cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van
toepassing. Wanneer u op de website de social media button aanklikt, wordt een social media cookie
geplaatst. Hierdoor kan de social media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website
deelt. Voor de cookies van social media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee
verzamelen, verwijst Folding Scooter Store NL u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze
partijen.

E-mail nieuwsbrief en andere marketing mails
U kunt zich via de website registreren voor een nieuwsbrief en/of voor andere commerciële aanbiedingen.
Wanneer u zich registreert, dan vraagt Folding Scooter Store NL toestemming om uw e-mailadres te
verwerken met als doel uw marketing e-mails te sturen met daarin de meest recente informatie over
producten en diensten, speciale aanbiedingen en marketingcampagnes. U ontvangt alleen marketing e-
mails wanneer u daartoe toestemming heeft gegeven.
Uw toestemming omvat ook uw goedkeuring van het feit dat Folding Scooter Store NL de inhoud van
marketing e-mails kan personaliseren in overeenstemming met uw behoeften en belangen op basis van
een eventueel gebruikersprofiel dat voor u is gecreëerd.
Uw toestemming voor het verzenden van marketing e-mails kunt u op elk gewenst moment intrekken
door te klikken op “Uitschrijven” onderin marketing e-mail. Het intrekken van de toestemming is niet van
invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd voorafgaand aan het intrekken van de
toestemming.

Browserinstellingen
Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw
browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u
toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de
website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle
cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor
moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy
instellingen aanpassen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze
website zijn verbonden. Folding Scooter Store NL kan niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Folding Scooter Store NL raadt u aan
de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Recht van betrokkenen
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
● Recht op inzage;
Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw
persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de
verwerking daarvan.
● Recht op rectificatie;
U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
● Recht op gegevenswissing;
Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende
persoonsgegevens te verkrijgen.
● Recht op beperking van de verwerking;
Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
Neem hiervoor contact op met Folding Scooter Store NL.
● Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft
aan Folding Scooter Store NL, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te
verkrijgen om deze persoonsgegevens eventueel over te dragen aan een derde. Een betrokkene
kan Folding Scooter Store NL ook de opdracht geven om deze gegevens rechtstreeks aan een
derde over te dragen.
● Recht van bezwaar;
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband
houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende
persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Folding Scooter
Store NL staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende
gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden
en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of
onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Folding Scooter Store NL met uw persoonsgegevens
omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de
website of per e-mail via info@foldingscooterstore.nl. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te
oefenen verzoekt Folding Scooter Store NL u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U
kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw
privacy. Folding Scooter Store NL zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek

reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde
handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Wijzigingen Privacy Statement
Folding Scooter Store NL kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de
meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente
versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop Folding Scooter Store NL
reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengt Folding Scooter Store NL u per
e-mail daarvan op de hoogte.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 13 juli 2022.